OGŁOSZENIE (OBWIESZCZENIE)

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ WE WSI KUJAWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 29 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227) oraz uchwały Nr XXXI/201/05 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2005r.


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów rekreacji indywidualnej we wsi Kujawa

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 21 lipca 2009r. do 12 sierpnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 11 w godz. od 8.00 do 15.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25 , pok. Nr 1 o godz. 12.00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2009r.