Golub - Dobrzyń, dnia 28.10.2009r

GGR. 7624-16/1/09

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zm./ oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamiam


żena wniosek z dnia 26.10.2009r. Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie ulic: Tulipanowej, Narcyzowej, Goździkowej, Irysowej, Morelowej, Poziomkowej, Brzoskwiniowej, Truskawkowej, Wiśniowej i Czereśniowej w miejscowości Ruziec, gmina Golub – Dobrzyń wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci kolidujących z inwestycją.

Zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy oraz przepisów art.49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń i na tablicy ogłoszeń sołectwa Paliwodzizna. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 18.11.2009 rok.

Zgodnie z art. 77 ust.1 w/w ustawy oraz § 3 ust.1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. 257, poz.2573 z późn. zm./ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Starostwem Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.


Wójt Gminy

Edward Dębiec