Golub - Dobrzyń, dnia 23.03.2010r

GGR. 7624-1/6/2010


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamiam


że została wydana decyzja z dnia 22.03.2010r., znak: GGR. 7624-1/5/10 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GDB0201B” UMTS/GSM na maszcie zlokalizowanym w miejscowości Wrocki na działce nr 73/1, obręb geodezyjny Wrocki, gmina Golub – Dobrzyń przez inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa.


Zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy oraz przepisów art.49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń i na tablicy ogłoszeń sołectwa Wrocki. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.


Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.Wójt Gminy

Edward Dębiec

 

 

 

 

Golub – Dobrzyń, 22.03.2010r.


GGR. 7624 – 1/5/2010


DECYZJA


Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692; z 2005r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2008r. Nr 229, poz. 1539; z 2009r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676) w związku z art. 71 ust. 1, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573; z 2005r. Nr 92, poz. 769; z 2007r. Nr 158, poz.1105) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 stycznia 2010r., złożonego przez Pana Marcina Majer, Baza Sp. z o.o., ul. Mohna 2, 87 -100 Toruń działającego w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GDB0201B” UMTS/GSM na maszcie zlokalizowanym w miejscowości Wrocki na działce nr 73/1, obręb geodezyjny Wrocki, gmina Golub – Dobrzyń przez inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa.


o r z e k a m


umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GDB0201B” UMTS/GSM na maszcie zlokalizowanym w miejscowości Wrocki na działce nr 73/1, obręb geodezyjny Wrocki, gmina Golub – Dobrzyń przez inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa.


UZASADNIENIE


W dniu 20 stycznia 2010r. wpłynął wniosek Pana Marcina Majer, Baza Sp. z o.o., ul. Mohna 2, 87 -100 Toruń działającego w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GDB0201B” UMTS/GSM na maszcie zlokalizowanym w miejscowości Wrocki na działce nr 73/1, obręb geodezyjny Wrocki, gmina Golub – Dobrzyń przez inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa.

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GDB0201B” UMTS/GSM na maszcie zlokalizowanym w miejscowości Wrocki na działce nr 73/1, obręb geodezyjny Wrocki, gmina Golub – Dobrzyń przez inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa zawiadomił strony, oraz wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu (pismo znak: GGR. 7624 – 1/3/10) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo znak: GGR. 7624 – 1/2/10) o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 16.02.2010r., znak: N.NZ-400-G.D.-4/81-4805/10 wyraził opinię, że nie ma uzasadnienia wdrażania procedury zmierzającej do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: RDOŚ-04.OO.6613-161/10/JS z dnia 02 marca 2010r. odmówił wydania opinii w sprawie określenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzając, że planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

W toku postępowania wpłynęły protesty stron postępowania. Oceniając zebrany w sprawie materiał tut. Organ stwierdził, że planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, a charakter planowanej inwestycji nie jest wymieniony w żadnej z kategorii projektów zawartych w załącznikach I oraz II do Dyrektywy OOŚ. Ponieważ omawiane przedsięwzięcie nie należy do normatywnie wyróżnionej kategorii przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ani zawsze ani potencjalnie, to nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tych warunkach postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Wobec stwierdzenia, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe odpadły podstawy do dalszego merytorycznego rozpatrywania sprawy, w tym rozstrzygania protestów stron i mieszkańców sołectwa Wrocki.

Wobec powyższego należało umorzyć postępowanie na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy. Biorąc pod uwagę, że ilość stron w sprawie przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zdecydowano o obwieszczeniu decyzji.


Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Golub – Dobrzyń w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa za pośrednictwem pełnomocnika p. Marcina Majer, Baza Sp. z o.o., ul. Mohna 2, 87 – 100 Toruń

  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

  4. Strony postępowania - obwieszczenie

  5. a/a