Golub-Dobrzyń, dnia 14.12.2010r.

TIP – 7324/ 4 - S/10

                                                                                                                                                      

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Na podstawie art. 39 i art. 40 w związku z art. 46 pkt 1; Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późn. zm.),

zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń oraz wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.