Golub-Dobrzyń , dnia 29.03.2011 r.  

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

      Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w zw. z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń uchwały Nr XLIV/225/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna.

Jednocześnie na podstawie art.39 ust.1, w związku z art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa         w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania                      na środowisko powyższego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.04.2011r. :

- na piśmie na adres Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,

- drogą elektroniczną na adres : ti@golub-dobrzyn.ug.gov.pl opatrzone tematem : wniosek do mpzp / prognozy / „PALIWODZIZNA”,

- osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, pok. nr 11 w godzinach pracy Urzędu.   

Z dokumentacją powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, pok. nr 11        

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Golub-Dobrzyń.

 

 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                    Golub-Dobrzyń