Golub-Dobrzyń, dnia  22 październik 2012r.                                                    

WÓJT GMINY

GOLUB-DOBRZYŃ

 

 

                                                 OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DZIAŁEK 230 I 231/10 WE WSI PALIWODZIZNA

 WRAZ  Z  PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

      Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647) w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia  25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy                     o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871) oraz na podstawie art.29 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r.,    poz. 1227) oraz uchwały Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2010 r. 

 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 
w dniach od 5 listopada 2012 r. do 27 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, pok. 11, w godz. od 800 do 1500   

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy pok. 1 (sala w piwnicy) o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2012 r.