Golub-Dobrzyń, dnia 19.11.2012r.

TIP.6733.2.16.2012

 

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu, na wniosek firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o., 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 72A działającej z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Bydgoszcz,  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie gazociągu średniego ciśnienia relacji Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń zlokalizowanego na terenie miasta Golub-Dobrzyń w obrębach: 2, 8 i 5, gminy Golub-Dobrzyń w obrębach: Ostrowite Podzamek Golubski oraz Kowalewa Pomorskiego w obrębach: 1 i 3, Szychowo, Frydrychowo, Napole.   

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjny wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 11  w godzinach 800 – 1500 i zgłosić wnioski i uwagi w terminie siedmiu dni od ukazania się zawiadomienia.