OGŁOSZENIE


Wójta Gminy w Golubiu – Dobrzyniu

z dnia 15.11.2013 rokuw sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

ogłasza, co następuje:  1. Z gminnego zasobu nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  • Skępsk – działki oznaczone numerami 91/10, 91/11 i cz. 91/14 o łącznej powierzchni 1,1226: RIIIa – 1,1226ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Brodnicy, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu - Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00010850/4. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 8,30q żyta rocznie. Okres dzierżawy – 2 lata. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze.Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz w sołectwie Skępsk w okresie od dnia 15 listopada 2013 roku do dnia 06 grudnia 2013 roku.Wójt Gminy

Marek Ryłowicz