Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy

  OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2014
z dnia 8 stycznia 2014 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a n a b ó r na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400 GOLUB-DOBRZYŃ, ul. Plac Tysiąclecia 25

1. Określenie stanowiska urzędniczego :

Sekretarz Gminy – pełen etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią , nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowaną opinię;

 5. co najmniej 4 – letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji samorządowej w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach administracji samorządowej lub innych jednostkach sektora       finansów publicznych;

 6. wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub prawnicze;

 7. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;


2. Wskazane:

 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji
         samorządowej;

 2. zdolność podejmowania decyzji, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny,    dyspozycyjność, kultura osobista;

 3. dobra znajomość specyfiki gminy Golub-Dobrzyń.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

- kierowanie bieżącymi sprawami urzędu w razie nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, zabezpieczenie właściwej realizacji zadań samorządu wynikających z aktów prawnych;

- koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

- nadzór nad dyscypliną oraz organizacją pracy w Urzędzie oraz obsługą interesantów;

- zapewnienie koordynacji współdziałania z sołectwami w zakresie wykonywania przez nie zadań Gminy;

- przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

- prowadzenie kontroli wewnętrznej w szczególności w zakresie rzetelnego i terminowego załatwiania spraw oraz skarg i wniosków, a także organizowanie działalności kontrolnej pracowników urzędu;

- ustalanie zakresu upoważnień dla pracowników Urzędu do wykonywania kontroli wewnętrznej;

- organizacja kontroli zewnętrznej, opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Wójtowi;

- nadzór nad realizacją zadań związanych z dostępem do informacji publicznej

- prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta,

- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Sekretarza przez przepisy prawa,
   uchwały Rady oraz Zarządzenia Wójta.


4. Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. kopie świadectw pracy;

 5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

 6. kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarz gminy” można składać w terminie do 20 stycznia 2014 r.:

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres : Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Pl. Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


5. Inne informacje:

     Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.) informuję, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03


Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Załączniki

LISTA KANDYDATÓW -21.01.2014 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wynikach-nabór z 2014 r. (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2014-01-08 14:43:09
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2014-01-08 14:46:55
Ostatnia zmiana:2014-01-31 12:53:55
Ilość wyświetleń:1728

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij