Golub – Dobrzyń, 2014.03. 25

GGR.6220.2.4-1.2014

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY GOLUB – DOBRZYŃ

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), że w dniu 25.03.2014 r. Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu wydał Postanowienie znak: GGR.6220.2.4.2014, nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla:
„Przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569 na odcinku od m. Antoniewo (Podzamek Golubski) do m. Olszówka (Skępsk) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni na działkach oznaczonych numerami 190, 191, 195, 234 obręb Podzamek Golubski oraz 335 i 456 obręb Skępsk”.


na rzecz

Gminy Golub – Dobrzyń, z siedzibą Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – DobrzyńNiniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu w referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Ryłowicz Marek