Golub-Dobrzyń, dnia 16 kwietnia 2014 r.

WÓJT GMINY

GOLUB-DOBRZYŃ

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399 oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu w dniach od 25 kwietnia 2014 r. do 20 maja 2014 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. nr 11 . Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie wyłożenia oraz 14 dni następujących po zakończeniu wyłożenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Golub-Dobrzyń.