WÓJT GMINY                                                           Golub-Dobrzyń, dnia 12.06.2014r.

GOLUB-DOBRZYŃ

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń uchwały nr XLVII/212/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń w obrębie: Nowa Wieś i Kujawa oraz uchwały nr XLVIII/219/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń w obrębie Białkowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do dnia 11 lipca 2014 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                                       

                                                                                                        Wójt

                                                                                                     Marek Ryłowicz