Golub – Dobrzyń, 2014-08-25

GGR.6220.18.6.1.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

o zawieszeniu postępowania


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)


zawiadamiamże w dniu 25.08.2014 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól położonych w obrębach: Sokołowo, Szafarnia i Kamionka z użyciem wody z istniejącej studni głębinowej nr 3 oraz wody magazynowanej w istniejących zbiornikach śródpolnych położonych na terenie deszczowanym należącym do dzierżawcy” przez inwestora Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Rolno – Łowieckie Sp. z o.o. w Sokołowie, do czasu przedłożenia przez Inwestora Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na srodowisko.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń i Urzędu Gminy Radomin.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń w godzinach urzędowania.

 

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz