Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2,3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2 pkt. 3, art. 67 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali komunalnych Gminy Golub-Dobrzyń przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, oznaczony numerem geodezyjnym 122/1 położony w obrębie Cieszyny gmina Golub-Dobrzyń. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń (Plac Tysiąclecia 25, II piętro) na okres 21 dni od dnia 4 września 2014 r.