Golub – Dobrzyń, 2014-09-30

GGR.6220.16.6.1.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

o zawieszeniu postępowanie


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)


zawiadamiamże w dniu 30.09.2014 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Modernizacji i budowie budynku inwentarskiego z paszarnią o powierzchni około 1100 m2, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 157 w miejscowości Sokołowo, obręb geodezyjny Sokołowo, gmina Golub – Dobrzyń przez inwestora Pana Mateusza Kłosińskiego, zam. Sokołowo 5, 87 – 400 Golub – Dobrzyń, do czasu przedłożenia przez Inwestora Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń w godzinach urzędowania.