Golub – Dobrzyń, 2014-11-12

GGR. 6220.17.7.2014
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ
z dnia 12 listopada 2014 r.

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie

 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej fermy indyków położonej na działce nr 135/3 obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie”


na rzecz:

Pana Franciszka Tęgowskiego, Jedwabno 16, 87 – 162 Lubicz


Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    


Wójt Gminy

Marek Ryłowicz