Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze NR 2/2014

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2014
z dnia 4 grudnia 2014 r.
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a n a b ó r na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400 GOLUB-DOBRZYŃ, ul. Plac Tysiąclecia 25


1. Określenie stanowiska urzędniczego :


Referent ds. gospodarki odpadami


2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


I. Niezbędne:


1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm./;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią , nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. co najmniej wykształcenie średnie i min. 2 lata stażu pracy;

 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach, ustawy o odpadach, prawo ochrony środowiska, umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;

 6. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.


II. Wskazane:


 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym;

 2. co najmniej 3-letni staż pracy;

 3. doświadczenie zawodowe w pracy związane z gospodarką odpadami;

 4. umiejętność samodzielnej pracy i pracy z w zespole oraz obsługi petenta;

 5. komunikatywność.


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


 1. obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

 2. prowadzeniu bazy właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne;

 3. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością od podmiotów odbierających odpady komunalne;

 4. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością Wójta Gminy z realizacji zadań
  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

 5. pomoc w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 6. współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

 7. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 8. udostępnianie informacji o:
  • podmiotach odbierających odpady komunalne,
  • miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • miejscach, gdzie zbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 9. pomoc w dokonywaniu przypisów i odpisów opłat za odpady komunalne;

 10. wykonywanie czynności przygotowawczych i analitycznych w zakresie egzekucji opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


 1. miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25;

 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

 3. pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

 4. czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty :


 1. list motywacyjny;

 2. życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. kopie świadectw pracy;

 5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

 6. kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).


Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze
na stanowisko referent – gospodarka komunalna” można składać w terminie
do 15 grudnia 2014 r.:


- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres : Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

(decyduje data wpływu do ul. Pl. Tysiąclecia 25,

Urzędu Gminy) 87-400 Golub-Dobrzyń


Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia oryginału aktualnego
„ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”
Wójt Gminy


Marek Ryłowicz

Załączniki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wynikach-nabór 2 2014 (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2014-12-04 13:35:41
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2014-12-04 13:40:03
Ostatnia zmiana:2014-12-30 11:40:55
Ilość wyświetleń:1845

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij