Golub-Dobrzyń, 19.12.2014 r.


GGR.6220.20.4.2014
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB – DOBRZYŃ
Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), że w dniu 12.11.2014 r. Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 17.12.2014, znak: WOO.4242.116.2014.DB.2, uzgadniające realizację i warunki dla:


Przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów na działce o nr ewid. 316 w miejscowości Ostrowite, gmina Golub – Dobrzyń”


na rzecz:

Pana Roberta Hnatusz, F.H.U. OLEK, Ostrowite 22, 87 – 400 Golub – Dobrzyń ,


Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu w referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz