Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Golub-Dobrzyn oglasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz: nieruchomosci nr GGR.6840.1.2.2015

Golub – Dobrzyń, 2015-05-11

GGR.6840.1.2.2015

W ó j t  G m i n y  G o l u b - D o b r z y ń

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm./ i w oparciu o uchwały: Nr XXXVIII/169/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ,Nr LIII/259/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego /wykaz z dnia 16.10.2014 r./

 

o g ł a s z a,  ż e

 

w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 1300  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się

III nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż:

1.       Nieruchomości niezabudowanej położonej na działce nr 131 o powierzchni 2,1169 ha w miejscowości Lisewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00011089/5, cena wywoławcza 95.250,00 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym tereny o najniższej i najwyższej przydatności rolniczej, w części obszary osuwania się mas ziemnych – obszary wyłączone z zabudowy.

2.       Nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gałczewko oznaczonej nr działek 169, 170, 171, 172 o powierzchni 8800 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00010659/5, cena wywoławcza 58.938,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym na cele rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 

Przetargi odbyły się dnia 06 lutego i 20 marca 2015 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym w związku z brakiem uczestników. Wobec powyższego ceny nieruchomości zostały obniżone.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 10.06.2015 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

                Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

                Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2015-05-12 08:55:33
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2015-05-12 08:58:24
Ostatnia zmiana:2015-05-12 08:58:33
Ilość wyświetleń:1228

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij