WÓJT GMINY                                                                                               Golub-Dobrzyń, dnia 11.05.2015 r.

GOLUB-DOBRZYŃ

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z 2012  poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń:

- uchwały Nr L/232/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowogród

- uchwały Nr LIII/253/2014 z dnia 15 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowogród.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń,
ul. Plac Tysiąclecia 25, kod pocztowy 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do dnia  05 czerwca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                         Wójt

                                            Marek Ryłowicz