WÓJT GMINY

GOLUB-DOBRZYŃ

                                                                                                                                                                                                                                                         Golub-Dobrzyń, dnia 08.07.2015r.

TIP.6733.2.10.2015

 

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu zawiadamia, że zamierza zakończyć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB0201B, na działce ewidencyjnej nr 73/1, na gruntach wsi Wrocki, obręb Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń.

W związku z powyższym można zapoznać się  i wypowiedzieć  co do zebranych materiałów w terminie do dnia 15 lipca 2015r. w tut. Urzędzie pok. Nr 11  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                              WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

                                                                                               Marek Ryłowicz