WÓJT GMINY                                                         Golub-Dobrzyń, dnia 21.07.2015r.

GOLUB-DOBRZYŃ

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu w dniach od 31 lipca 2015 r. do 24 sierpnia 2015 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. nr 11. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie wyłożenia oraz 14 dni następujących po zakończeniu wyłożenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Golub-Dobrzyń.

 

             WÓJT GMINY

Marek Ryłowicz