Golub - Dobrzyń, 2015-08-06

GGR. 6220.18.8.2014/2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o przedłożeniu raportu i wystąpieniu do organów współdziałających

 

zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235)

zawiadamiam

 

że pismem z dnia 04.08.2015 r. został przedłożony raport przez Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Rolno – Łowieckie Sp. z o.o. w Sokołowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól położonych w obrębach: Sokołowo, Szafarnia i Kamionka z użyciem wody z istniejącej studni głębinowej nr 3 oraz wody magazynowanej w istniejących zbiornikach śródpolnych położonych na terenie deszczowanym należącym do dzierżawcy”

Zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz przepisów art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń i Urzędu Gminy Radomin.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z raportem oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Ponadto zawiadamiam, że dnia 06.08.2015 roku wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

 

 

    Wójt Gminy

Marek Ryłowicz