Golub – Dobrzyń, 2015-08-25


GGR.6220.24.1.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30, 33 ust 1, w związku z art. 79  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn.zm.);

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń
zawiadamia:


1. że w dniu 25.08.2015 r. na wniosek  F.T.U.H. OSKAR, Ostrowite 112, 87 – 400 Golub – Dobrzyń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja zostanie wydana przez Wójta Gminy Golub – Dobrzyń jako właściwego do jej wydania po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu – Dobrzyniu

 

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:
„Budowa stacji demontażu pojazdów na działce o nr ewid. 194/1 w miejscowości Ostrowite, gmina Golub – Dobrzyń”


3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wnoszenia uwag i wniosków w sprawie w terminie 21 dni, uwagi zostaną rozpatrzone przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

4. o możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej i otwartej dla społeczeństwa w przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem wyrażonego licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w sprawie;

Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji, co do której toczy się postępowanie, można składać do Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub - Dobrzyń lub kierować na adres internetowy j.fraczek@uggolub-dobrzyn.pl w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach 26.08.2015 – 16.09.2015 r.;

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w sprawie w tym z raportem w Urzędzie Gminy Golub – Dobrzyń, Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.

 

   Wójt Gminy

Marek Ryłowicz