Golub-Dobrzyń, dnia 07.09.2015r.

TI.6733.2.12.2015

 

OBWIESZCZENIE

 
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199)

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu, na wniosek Gminy Miasto Golub-Dobrzyn, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szeflera prowadzącego firmę  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” sp. c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Przeprowadzeniu działań studyjno – koncepcyjno – projektowych dla terenów inwestycyjnych Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” na nieruchomości oznaczonej działkami ewidencyjnymi:

- w obrębie Wrocki  - 161/9, 161/10, 161/30, 170, 89/27, 160, 512, 90, 123/2, 158/1, 133,

- w obrębie Cieszyny -1, 2,

- w obrębie Pusta Dąbrówka – 198, 5029/1.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się, w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 11,  w godzinach pracy tut. Urzędu, z zamierzeniem inwestycyjny wnioskodawcy w każdym stadium jego postępowania administracyjnego.

  


 WÓJT GMINY

GOLUB-DOBRZYŃ

Marek Ryłowicz