Golub-Dobrzyń, 08.10.2015 r.

 

GGR.6220.21.5.2015

 

 

 

            ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY GOLUB – DOBRZYŃ

 

 

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), że w dniu 08.10.2015 r. Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 06.10.2015 r., znak: WOO.4240.575.2015.PP, że dla

 

Przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 110214 C Wrocki – granica gminy (Grabówiec)” nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

na rzecz:

Gminy Golub – Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu w referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz