Golub-Dobrzyń, 16.10.2015 r.

 

GGR.6220.26.4.2015

 

 

 

            ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY GOLUB – DOBRZYŃ

 

 

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), że w dniu 08.10.2015 r. Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 15.10.2015 r., znak: WOO.4240.605.2015.KŚ.4, że dla

 

Przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie dróg powiatowych nr 2115C Wrocki – Golub – Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny – Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

na rzecz:

Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu w referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.