Golub – Dobrzyń, 2015.10.16

GGR.6220.26.5.2015

 

 

 

 

            ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY GOLUB – DOBRZYŃ

 

 

 

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), że w dniu 16.10.2015 r. Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu wydał  Postanowienie znak: GGR.6220.26.5.2015, nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla:

 

 

Przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg powiatowych nr 2115C Wrocki – Golub – Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny – Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

na rzecz:

Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, z siedzibą ul. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu  w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.