Golub – Dobrzyń, 2015-10-16

GGR. 6220.26.6.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB – DOBRZYŃ
z dnia 16.10.2015 r.

 

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie


wydania na wniosek Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg powiatowych nr 2115C Wrocki – Golub – Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny – Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń,

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 3 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.