Golub - Dobrzyń, 2015-12-22

GGR.6220.27.7.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 22 grudnia 2015 r. na wniosek p. Michała Płocharskiego, zam. Węgiersk 17a, 87 - 400 Golub - Dobrzyń została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku inwentarskiego - obory wraz z obiektami towarzyszącymi, na działce o nr ewid. 287/2 obręb Nr 0019 w miejscowości Węgiersk, gmina Golub - Dobrzyń". W myśl art. 59 ust. 1, art. 71 ust. 2 w/w ustawy oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym dla w/w decyzji oraz postępowania jest Wójt Gminy Golub - Dobrzyń..

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń. W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 - 15.30.    

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz