Golub-Dobrzyń, 11.02.2016 r.

GGR.6220.16.8.2014/2015/2016

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), że w dniu 10.02.2016 r. Urząd Gminy w Golubiu - Dobrzyniu otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 05.02.2016 r., znak: WOO.4242.3.2016.MD1, uzgadniające realizację i warunki dla:

Przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji i budowie budynku inwentarskiego z paszarnią o powierzchni około 1100 m2, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 157 w miejscowości Sokołowo, obręb geodezyjny Sokołowo, gmina Golub - Dobrzyń

na rzecz:

inwestora Pana Mateusza Kłosińskiego, zam. Sokołowo 5, 87 - 400 Golub - Dobrzyń.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu w referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz