Golub-Dobrzyń, dnia 23.02.2016r.

TI.6733.2.6.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199)

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu, na wniosek Pana Adama Kot, Biuro Projektów i Usług Technicznych ELPROTOR Sp. z o.o. reprezentującego inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul.Bema 128 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie

linii kablowej SN-15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz niezbędnej wymianie słupów, na działce ewidencyjnej nr: 22/8, na gruntach wsi Lisewo - obręb 0007 Lisewo, gmina Golub - Dobrzyń.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się, w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 11, w godzinach pracy tut. Urzędu, z zamierzeniem inwestycyjny wnioskodawcy w każdym stadium jego postępowania administracyjnego.

 

 

   WÓJT GMINY

GOLUB-DOBRZYŃ

 

    Marek Ryłowicz