Golub-Dobrzyń, dnia 29.04.2016r.

TI.6733.4.7.2016

   

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz. 23 ), zawiadamia się, że przedłuża się termin załatwienia sprawy z uwagi na konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego o dodatkowe informacje i dokumenty od wnioskodawcy, z uwagi na uzyskanie dotychczas niepełnych wyjaśnień w zakresie żądanych już od wnioskodawcy dodatkowych informacji przez organ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB0201B, na działce ewidencyjnej nr 73/1, na gruntach wsi Wrocki, obręb Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń.

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 30.07.2016r.

 

  

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz