Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2,3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890zpóź. zm.) art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2 pkt. 3, art. 67 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali komunalnych Gminy Golub-Dobrzyń przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, oznaczonych numerem geodezyjnym 258/2 położonych w obrębie Ostrowite gmina Golub-Dobrzyń oraz numerem geodezyjnym 266/2 położonych w obrębie Podzamek Golubski gmina Golub-Dobrzyń. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń (Plac Tysiąclecia 25, II piętro) na okres 21 dni od dnia 2.06.2016 r.