Golub-Dobrzyń, dnia 22.08.2016r.

TI.6733.3.5.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 22.08.2016r. została wydana decyzja nr 3/2016 (znak: TI.6733.5.2016 ) o odmowie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB0201B, P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 4, na działce ewidencyjnej nr 73/1, na gruntach wsi Wrocki, obręb Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń.

 

Z treści± decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Ul. Plac Tysiąclecia 25

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz