Golub-Dobrzyń, dnia 18.11.2016r.

TI.6733.2.36.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Pana Arkadiusza Kolasińskiego ELEKTRO KSANT Dariusz Załoński ul. Drzewieckiego 2/15, 87-100 Toruń pełnomocnika inwestora ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen.Bema 128, 87-100 Toruń sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn przebiegającej od rozdzielnicy na działce ewidencyjnej nr 388, po działkach ewidencyjnych nr: 348 i 358 (drogi), wraz z szafkami pomiarowymi usytuowanymi na działkach ewidencyjnych nr  361, 363 oraz 364 i 365, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną odbiorców  na działkach ewidencyjnych nr:  361, 362, 363, 364 i 365, na gruntach wsi Sokołowo, obrąb 0017 Sokołowo, gmina Golub - Dobrzyń.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 11  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie 28.11.2016r.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz