Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OGLOSZENIE Wójta Gminy Golub - Dobrzyn z dnia 02.01.2017 r.

Golub – Dobrzyń, 2017-01-02

GGR.6840.1.2017

W ó j t  G m i n y  G o l u b - D o b r z y ń

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ i w oparciu o uchwałę: XI.57.2015, z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego /wykaz z dnia 18.11.2016 r./

 

o g ł a s z a,  ż e

 

w dniu 03 lutego 2017 r. o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się

 

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż:

1.      Nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gałczewko oznaczonej nr działek 70/8 i 71, o powierzchni 25187 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00010659/5. cena wywoławcza 118.230,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w części w terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w części w terenie o najniższej i najwyższej przydatności rolniczej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV wraz ze strefą ochronną ograniczonego użytkowania o szerokości 70 metrów z zakazem lokalizacji nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny spełniający wymagania ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052). Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 01.02.2017 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                              Marek Ryłowicz

 

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Frączek
Data utworzenia:2017-01-02 15:14:16
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2017-01-02 15:14:27
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2017-01-02 15:20:01
Ostatnia zmiana:2017-01-03 15:22:44
Ilość wyświetleń:339

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij