Golub-Dobrzyń, dnia 11.01.2017r.

TI.6733.2.1.2017

  

OBWIESZCZENIE

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

budowie ścieżki rowerowej Węgiersk – Macikowo, o długości do 3380 m. na częściach nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 275 i 309/2 (droga powiatowa), 354/2, 355, 349/1 w obrębie Węgiersk oraz numerami ewidencyjnymi: 35/4 (droga powiatowa), 6/2, 6/4, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/3, 10/7, 10/8, 11, 15, 22, 111/1 i 111/2 w obrębie Macikowo, położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2125C i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, na terenie gminy Golub – Dobrzyń.

Jednocześnie informujemy, żew toku postępowania zostało wydane następujące uzgodnienie projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

  • postanowienie z dnia  19.12.2016r. (data wpływu 23.12.2016r.) znak: TEK 7323/BTT/1858/2016 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,
  • postanowienie z dnia 16.12.2016r. (data wpływu 10.01.2017r.) znak: ZDP.439.8.2016 Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu Dobrzyniu.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 16.01.2017r. w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz