Golub-Dobrzyń, dnia 17.01.2017r.

TI.6733.3.1.2017

  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 17.01.2017r. została wydana decyzja nr 1/2017 (znak: TI.6733.1.2017 ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie ścieżki rowerowej Węgiersk – Macikowo, o długości do 3380 m na częściach nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 275 i 309/2 (droga powiatowa), 354/2, 355, 349/1 w obrębie Węgiersk oraz numerami ewidencyjnymi: 35/4 (droga powiatowa), 6/2, 6/4, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/3, 10/7, 10/8, 11, 15, 22, 111/1 i 111/2 w obrębie Macikowo, położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2125C i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, na terenie gminy Golub – Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                              Marek Ryłowicz