Golub-Dobrzyń, 16.03.2016 r.

 

GGR.6220.4.4.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB – DOBRZYŃ

 

 

 

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235), że w dniu 16 marca 2016 r. Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Opinię nr 9/N.NZ/16/9 z dnia 04.03.2016 r., znak: PSSE-GD-N.NZ-42-2-3/16, uzgadniające realizację i warunki dla:

 

Przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz budynku gospodarczo magazynowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 238/2 w miejscowości Poćwiardowo, obręb Ostrowite, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie” przez inwestora p. Małgorzatę Balińską, zam. Poćwiardowo 12, 87 – 400 Golub – Dobrzyń.

 

na rzecz:

p. Małgorzaty Balińskiej, zam. Poćwiardowo 12, 87 – 400 Golub – Dobrzyń

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu w referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz