Golub-Dobrzyń, dnia 16.02.2017r.

TI.6733.2.11.2017

 

Zawiadomienie

o zamiarze zakończenia postępowania

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:  budowie drogi pieszo-rowerowej (chodnika i ścieżki rowerowej) o długości do 100,0 m na części nieruchomości  stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr  DW 554 – odcinek Golub-Dobrzyń - Kikół, oznaczonej numerem ewidencyjnym  225 w obrębie Węgiersk, gmina Golub – Dobrzyń.

Jednocześnie informujemy, żew toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

  • postanowienie z dnia 27.01.2017r. (data wpływu 03.02.2017r.) znak: TEK 7323/BTT/0114/2017 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,
  • postanowienie Nr 6/CP/2017 z dnia 24.01.2017r. (data wpływu 31.01.2017r.) znak: ZKPPT.7637.23.2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • postanowienie 26.01.2017r. ( data wpływu 01.02.2017r.) znak: WIR.II.745.2.14.2017.JB Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
  • postanowienie z dnia 10.02.2017r. (data wpływu 16.02.2017r.) znak: ZDW.RDW 2.12.509.66.2017 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.   

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 21.02.2017 r. w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz