Golub – Dobrzyń, 2017-04-24

GGR. 6220.5.8.2016/2017

  

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie


wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego – tuczarni, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 238/3 w miejscowości Poćwiardowo, obręb Ostrowite, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie”

na rzecz:

inwestora p. Janusza Balińskiego, zam. Poćwiardowo 12, 87 – 400 Golub – Dobrzyń.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz