Golub – Dobrzyń, 2017-05-12

GGR.6220.4.9.1.2017

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB – DOBRZYŃ
z dnia 12 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 12 maja 2017 r. na wniosek Pani Małgorzaty Balińskiej, zam. Poćwiardowo 12, 87 – 400 Golub – Dobrzyń  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz budynku gospodarczo magazynowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 238/2 w miejscowości Poćwiardowo, obręb Ostrowite, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie”.

W myśl art. 59 ust. 1, art. 71 ust. 2 w/w ustawy oraz zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym dla w/w decyzji oraz postępowania jest Wójt Gminy Golub – Dobrzyń..

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń. W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

 

  Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz