Golub-Dobrzyń, dnia 29.05.2017r.

TI.6733.2.26.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn  0,4 kV, przebiegającej od rozdzielnicy, po działkach ewidencyjnych nr: 258/5, 258/20 i 258/23 (3 dz.-droga dojazdowa), 258/9, 258/11, 258/12, 258/13, 258/18, 258/19, 258/21 i 258/22 wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną odbiorców  na działkach ewidencyjnych nr: 258/9, 258/11, 258/12, 258/18, 258/19, 258/21 i 258/22, na gruntach wsi Handlowy Młyn, obrąb 0007  Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń.  

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

  • postanowienie z dnia 18.05.2017r. (data wpływu 22.05.2017r.) znak: WST.612.1.143.2017.RM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  • postanowienie z dnia 24.05.2017r. (data wpływu 24.05.2017r.) znak: ROŚ.673.113.2017.MQ Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 06.06.2017 r. w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

 Marek Ryłowicz