Golub-Dobrzyń, dnia 26.06.2017r.

TI.6733.2.48.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się

 

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na budynek edukacyjno – informacyjny związany z działalnością ekologiczną i kulturalną społeczności lokalnej, usytuowany  na działce ewidencyjnej nr 273/2 w miejscowości Węgiersk, obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub – Dobrzyń.

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostało wydane następujące uzgodnienie projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

- postanowienie nr ZN/185/2017 z dnia 22.06.2017r. znak: WUOZ.T.WZN.5151.7.4.2017.KJ Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu,

- postanowienie z dnia 26.06.2017r. znak: WST.612.1.196.2017.RM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 28.06.2017 r. w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz