Golub-Dobrzyń, dnia 30.06.2017r.

TI.6733.3.7.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 30.06.2017r. została wydana decyzja nr 1/2017 (znak: TI.6733.7.2017 ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku  gimnazjum w Gałczewie wraz i ich niezbędną przebudową na przedszkole terapeutyczne, usytuowanym  na działkach ewidencyjnych nr 70/2 i 70/7, których odpowiednio: część i całość objęto decyzją, w miejscowości Gałczewo,  obręb 0004 Gałczewko, gmina Golub – Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

             

                                                                                  Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                              Marek Ryłowicz