Golub-Dobrzyń, dnia 03.07.2017r.

 TI.6733.4.9.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. nr 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że przedłuża się termin załatwienia sprawy ze względu na znaczny stopień zawiłości sprawy i konieczność wykonania dalszych czynności  niezbędnych dla należytego rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB0201B, na działce ewidencyjnej nr 73/1, na gruntach wsi Wrocki, obręb Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń.

Dodatkowo prowadzone są rozmowy w kierunku zmiany wniosku w istotnej jego części, co powoduje iż konieczne staje się przedłużenie postępowania w sprawie do dnia 04.09.2017r.   

 

                                                                                      Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz