Golub – Dobrzyń, 2017-07-17

GGR. 6220.16.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń


zawiadamia: 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 353) Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu informuje, że dnia 17 lipca 2017 r., na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz złożony przez pełnomocnika p.  Mariusza Hermanowskiego, adres do korespondencji ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub – Dobrzyń – Kikół w km 7+700 do km 17 + 350”. 

Zgodnie z art. 33, ust. 1, pkt 7 w/w ustawy można zapoznać się z wnioskiem dotyczącym planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój nr 2, tel.  (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 730 - 1530.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz