Golub-Dobrzyń, dnia 24.07.2017r.

 TI.6733.4.64.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. nr 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że przedłuża się termin załatwienia sprawy ze względu na skomplikowany charakter sprawy, zastrzeżenia zgłoszone przez mieszkańców wsi Węgiersk i Macikowo oraz dalsze prowadzenie rozmów o wyznaczeniu innej lokalizacji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 303/3 w miejscowości Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń.

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 25.09.2017r.   

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz