Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie

 o zamiarze zawarcia umowy

I.   ZAMAWIAJACY

Gmina Golub-Dobrzyń siedziba Ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Golub-Dobrzyń.

2.     Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1)     Świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Golub-Dobrzyń.

2)    Wyposażenie  wskazanych  przez  Zamawiającego  nieruchomości w odpowiednie pojemniki / worki do  zbierania odpadów  komunalnych  zmieszanych, odpadów  komunalnych zbieranych selektywnie: plastiku z metalem, szkła, zbierania odpadów ulegających biodegradacji.

3)     Osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012r., poz. 676),

W uchwale Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 2028 z późn. zm.), oraz uchwała Nr XIII/286/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 3221 z późn. zm.).

4)    Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w okresie realizacji zamówienia.

3.     Szacunkową wartość zamówienia (bez VAT): 664 444,44 zł netto

III.    PROCEDURA

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Podstawa prawna:

Podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 tej ustawy, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

W zaistniałym stanie faktycznym wszystkie powyższe warunki zostały spełnione ponieważ:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Golub-Dobrzyń Zakładowi Gospodarczemu „EKOLOG” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarczy „EKOLOG” Spółka z o.o. jest osoba prawną, nad którą Gmina Golub-Dobrzyń sprawuje kontrolę (Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Zakład Gospodarczy EKOLOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białkowie) i posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

IV.    NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarczy EKOLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Białkowo 51,
 87-400 Golub-Dobrzyń

V.  PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY:

Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy (styczeń  2017r.) do 31.12.2017 r.

VI.   INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE ALBO INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Metadane

Źródło informacji:Irmina Krupa
Data utworzenia:2017-01-02 14:00:41
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2017-01-02 14:00:54
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2017-01-02 14:05:01
Ostatnia zmiana:2017-07-26 15:18:19
Ilość wyświetleń:217

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij